نشانه‏ هاي مهم بيماري قلبي

مهمترين علت پيدايش بيماري‌هاي قلبي- عروقي، تصلب شرايين مي‌باشد. تصلب شرايين سبب مي شود كه سرخرسگ‌هاي گوناگونيب كه به سمت‌هاي مخلتلف بدن خون مي‏رسانند، به تدريج سخت و تنگ گردند و توانايي آنها براي انتقال اكسيژن و مواد غذايي به سلول هاي بدن كابهش يابد. بعضی از عوامل موجب سريعتر شذدن تصلب شرايين مي گرذدند […]